Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Drogi Kliencie!
Dbamy o Twoją prywatność i jest dla nas ważne, abyś w czasie korzystania z naszego serwisu czuł się komfortowo i bezpiecznie.
Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies.

 

 1. Administrator danych osobowych
  HYPER sp. z o.o.
  ul. Gajowa 1
  43-100 Tychy
  REGON: 520875003
  NIP: 6462993375
  Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000944268
  Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł
   
 2. Dane osobowe
  1. Podanie danych
   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy oraz realizacji celów wymienionych poniżej
  2. Cele przetwarzania danych
   W sklepie internetowym przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:
   a) realizacji Twojego zamówienia
   b) przekazania Twoich danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   - świadczeniem przez Bank na rzecz sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   - obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów sklepu internetowego przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   - w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   c) przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania
   d) wysyłki Newslettera (za uprzednią zgodą),

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w punktach b-c Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
   a) ING Bank Śląski S.A.
   b) Twisto Polska sp. z o.o.

   W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
   W przypadku, gdy podanie przez Ciebię danych osobowych następuje w celu przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
   W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
   W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
   W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Ci dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Ciebie towar przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
  3. Podstawa prawna do przetwarzania danych
   - Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   - Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   - Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   - Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   - Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    
 3. Okres przetwarzania danych osobowych
  Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane jedynie przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu gdy:
  - przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych
  - ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą poprzez nasz Serwis
  - cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
  (w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej).
   
 4. Bezpieczeństwo danych osobowych
  Dokładamy należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych nam danych osobowych - a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  W naszym serwisie stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
   
 5. Twoje prawa
  Masz prawo:
  - dostępu do Twoich danych osobowych
  - ich sprostowania
  - żądania usunięcia
  - żądania ograniczenia przetwarzania
  - ograniczenia przetwarzania

  A także prawo:
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  - żądania przeniesienia danych do innego administratora
  - złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
   
 6. Odbiorcy danych (podmioty z usług, których korzystamy)
  Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
  - dostawca płatności
  - biuro księgowe
  - hostingodawca
  - osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
  - dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
   
 7. Zakres przetwarzanych danych osobowych
  W naszym serwisie przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres wysyłki,
  dane firmy na którą może zostać wystawiona faktura VAT za zamówiony towar, email, numer telefonu (o ile został podany), IP komputera.
   
 8. Pliki Cookie
  Informacje na temat wykorzystywania przez Serwis plików cookie zostały znajdują się pod adresem https://www.bobuxpolska.pl/cookies.pdf
   
 9. Kontakt z administratorem
  Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, napisz e-mail na adres:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Strona korzysta z Ciasteczek

Zamknij