Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: https://www.bobuxpolska.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest:
  HYPER sp. z o.o.
  ul. Gajowa 1
  43-100 Tychy
  REGON: 520875003
  NIP: 6462993375
  Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000944268
  Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.
 3. Składanie zamówień w Sklepie internetowym następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.


§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie: https://www.bobuxpolska.pl w chwili składania zamówienia wraz z fabrycznymi opakowaniami (nie dotyczy produktów z działu outlet).
 2. Ceny wszystkich produktów przedstawione na stronie https://www.bobuxpolska.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Wszystkie produkty przedstawione na stronie https://www.bobuxpolska.pl są fabrycznie nowe oraz nieużywane, sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć je bez wad.


§ 3. Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień dokonuje się za pomocą odpowiedniego formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu.
 2. Wysłanie przez Kupującego zamówienia dokonanego za pomocą formularza zamówienia umieszczonego na stronie https://www.bobuxpolska.pl stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą HYPER sp. z o.o., Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.


§ 4. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia i dokonaniu płatności lub, w przypadku dokonania zakupu w trybie płatności za pobraniem, po przyjęciu zamówienia.
 2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Kupującego podany przez Niego w zamówieniu.
 3. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do 5 dni roboczych.
 4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.
 5. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny podobny towar lub zrezygnować z zamówionego towaru.
 6. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane, a wpłacone zaliczki zwrócone, niezwłocznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
 7. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury VAT zgodnie z życzeniem Kupującego.


§ 5. Formy płatności

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

 1. Za pobraniem, należność płatna w placówkach Poczty Polskiej lub kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki.
 2. Przelewem przed dostawą towaru na rachunek bankowy nr: 37 1050 1399 1000 0090 3264 8439
 3. E-przelewem, BLIKiem, płatnośćią kartą dokonaną za pośrednictwem iMoje.
 4. Przy pomocy „Kup z Twisto”/Pay Po


§ 6. Termin zapłaty:

Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.


§ 7. Dostawa

 1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski.
 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub Paczkomatu.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.


§ 8. Zwroty

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej (pobierz formularz).
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Zwrot nastąpi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient ponosi koszt odesłania produktu do Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§ 9. Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa każdy produkt zakupiony w naszym sklepie jest objęty 2-letnią rękojmią..
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru otrzymanego w ramach transakcji wraz wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym (pobierz formularz) na adres: HYPER sp. z o.o., ul. Gajowa 1, 43-100 Tychy.
 3. Ustosunkujemy się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do nas reklamowanego produktu.


§ 10. Spory

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń. Kupujący może m.in.:

 1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
 3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich


§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 2. bobuxpolska.pl, jest domeną która stanowi własność firmy HYPER sp. z o.o.
 3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Sprzedawcę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych".
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.)

 

Wyłączny dystrybutor BOBUX w Polsce:

PROVECT
ul. Gajowa 1, 43-100 Tychy
e-mail:
dystrybucja.provect.pl

Popup Twisto Popup Twisto